Termíny

22.1.2018 09:00 - 25.1.2018 14:00 - 2nd International Week

8.2.2018 10:00 - Den doktorandů FIS

Hledat
Pokročilé hledání
Zásady bakalářské práce

Související stránky

Hlavní zásady týkající se obsahu a formy práce

 • Práce musí mít jasně formulovaný cíl, způsob jeho dosažení a přínos (tj. co z dané oblasti předkládaná práce pokrývá a co nikoli a co je v ní původní).
 • Pro návrhy řešení uvedené v materiálu musí být definovány výchozí předpoklady, pro které návrhy platí, a zejména závěry a doporučení k návrhům, včetně odpovídající argumentace.
 • Je nutné korektně zacházet s pojmy / termíny. Každý důležitý termín (zkratka) musí být v místě svého prvního užití v práci definován jednak z pohledu autora práce, jednak ve vztahu k jinde uvedeným definicím a termínům.
 • S ohledem na rychlý vývoj v oboru musí být práce datována.
 • V maximální míře je třeba uvádět odkazy na zdroje myšlenek (literaturu). Doslovné citace z jiných textů je vhodné uvádět v uvozovkách (a s identifikací zdroje, v tomto případě nejlépe i s číslem strany). V práci musí být jasný původ myšlenek, což je často důležité i proto, že mnoho tvrzení má relativní a časově i věcně omezenou platnost, nebo je věcí různých názorů (ke stejnému problému běžně existuje několik i protichůdných tvrzení).

Požadovaná struktura práce

 • Titulní list (podle vzoru diplomových prací)
 • Prohlášení (podle vzoru diplomových prací)
 • Abstrakt česky
 • Abstrakt anglicky
 • Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 • Vlastní text bakalářské práce Seznam použité literatury
  • Úvod (nečíslovaná kapitola)
  • Jednotlivé kapitoly podle obsahu práce
  • Závěr (nečíslovaná kapitola)
 • Seznam použitých zkratek, případně dalších frekventovaně užívaných termínů, a jejich definic
 • Případné přílohy

Požadavky na jednotlivé části práce

Abstrakt
Smyslem
abstraktu bakalářské práce je v rozsahu přibližně 0,5 strany shrnout:
*
cíl práce;
* způsob dosažení cíle;
*
přínos práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu);
*
strukturu práce.
Úvod
V
úvodu práce mají být formulovány:
*
téma práce a důvod jeho výběru;
*
cíl a smysl práce;
*
způsob / metoda dosažení cíle;
*
předpoklady a omezení práce. Závěr
V
závěru práce mají být formulovány:
*
výsledky, ke kterým autor dospěl;
*
co je přínosem autora k řešené problematice
(co je v práci původního);
*
zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků;
*
náměty pro případné návazné práce v dané oblasti.

Seznam použité literatury
Seznam
použité literatury musí odpovídat zásadám ČSN ISO 690. Můžete využít rovněž Vzor formátu odkazů na literaturu od doc. Strossy.

Požadavky na celkovou formální úpravu práce
* Práce je vázána v pevné vazbě.
*
Minimální rozsah základního textu (bez příloh) je 30 stran
(při jednoduchém řádkování v 11bodovém písmu typu Times).
*
Strany jsou číslovány.
*
Kapitoly jsou členěny maximálně do 4 úrovní,
nadpisy jsou číslovány.
*
Text respektuje pravidla pravopisu a gramatiky
(před odevzdáním je provedena náležitá kontrola).
*
O způsobu odevzdání se informujte na sekretariátě katedry,
práce se odevzdává minimálně ve dvou vyhotoveních.