Zásady bakalářské práce

Hlavní zásady týkající se obsahu a formy práce

Požadovaná struktura práce

Požadavky na jednotlivé části práce

Abstrakt
Smyslem
abstraktu bakalářské práce je v rozsahu přibližně 0,5 strany shrnout:
*
cíl práce;
* způsob dosažení cíle;
*
přínos práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu);
*
strukturu práce.
Úvod
V
úvodu práce mají být formulovány:
*
téma práce a důvod jeho výběru;
*
cíl a smysl práce;
*
způsob / metoda dosažení cíle;
*
předpoklady a omezení práce. Závěr
V
závěru práce mají být formulovány:
*
výsledky, ke kterým autor dospěl;
*
co je přínosem autora k řešené problematice
(co je v práci původního);
*
zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků;
*
náměty pro případné návazné práce v dané oblasti.

Seznam použité literatury
Seznam
použité literatury musí odpovídat zásadám ČSN ISO 690. Můžete využít rovněž Vzor formátu odkazů na literaturu od doc. Strossy.

Požadavky na celkovou formální úpravu práce
* Práce je vázána v pevné vazbě.
*
Minimální rozsah základního textu (bez příloh) je 30 stran
(při jednoduchém řádkování v 11bodovém písmu typu Times).
*
Strany jsou číslovány.
*
Kapitoly jsou členěny maximálně do 4 úrovní,
nadpisy jsou číslovány.
*
Text respektuje pravidla pravopisu a gramatiky
(před odevzdáním je provedena náležitá kontrola).
*
O způsobu odevzdání se informujte na sekretariátě katedry,
práce se odevzdává minimálně ve dvou vyhotoveních.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague