Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek k SZZ: Znalostní a webové technologie (ZWT)

1. Předmět SZZ Znalostní technologie (4IZ410 + 4IZ430 + 4IZ450 + 4IZ460)

 1. Entropie a kódování (Shannonovská míra informace a entropie, vlastnosti kódů, konstrukce optimálních kódů, samoopravné kódy, přenos zpráv komunikačním systémem se šumem).
 2. Konstrukce rozhodovacích stromů (rozhodovací tabulky a jejich vlastnosti, vztah střední délky a entropie, optimální rozhodovací strom, různé algoritmy konstrukce rozhodovacích stromů).
 3. Výroková, predikátová a deskripční logika (základní pojmy, pravdivost formulí, axiomy, odvozovací pravidla, metody odvozování, dokazatelnost, rezoluční princip, automatické dokazování).
 4. Fuzzy množiny a fuzzy logika (fuzzy množiny, fuzzy relace, fuzzy regulace, fuzzy logické spojky, axiomatizace fuzzy výrokové logiky, Lukasiewiczova, součinová a Gödelova logika).
 5. Bayesovské sítě (reprezentace podmíněných nezávislostí, inference v Bayesovských sítích, pseudobayesovská inference v expertních systémech).
 6. Řešení úloh a rozhodovací problém (stavový prostor a jeho prohledávání, rozhodování za rizika a neurčitosti).
 7. Strojové učení a adaptace (základní principy a metody, učení a adaptace, teoretické problémy strojového učení).
 8. Multiagentní systémy (reaktivní agenty, deliberartivní agenty, interakce mezi agenty).
 9. Proces a úlohy dobývání znalostí (definice dobývání znalostí, metodika CRISP-DM a další standardy, úlohy klasifikace, predikce, segmentace, hledání asociací).
 10. Zdroje dobývání znalostí (databáze, statistické metody, strojové učení).
 11. Metody dobývání znalostí (rozhodovací stromy, asociační pravidla, rozhodovací pravidla, neuronové sítě, genetické algoritmy, bayesovské metody, učení založené na instancích, kombinování klasifikačních modelů).
 12. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí (matice záměn, správnost a chyba učení, přesnost a úplnost, sensitivita a specificita, ROC křivky).
 13. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí (sampling, selekce atributů, transformace atributů, diskretizace, seskupování hodnot atributů, ošetření chybějících hodnot).
 14. Metoda GUHA a GUHA procedury (procedura ASSOC, GUHA procedury pro práci s dvojicemi asociačních pravidel, s histogramy a dvojicemi kategoriálních atributů, procedura MCluster-Miner).
 15. Observační kalkuly (třídy 4ft-kvantifikátorů, dedukční pravidla, práce s neúplnou informací).

Literatura:

 • BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. ISBN 80-200-1062-9.
 • BERKA, P.: Inteligentní systémy. Skripta VŠE. Praha 2008. ISBN 978-80-245-1436-9.
 • JIRKŮ, P. – VEJNAROVÁ, J.: Formální logika: Neformální výklad základů formální logiky. Skripta VŠE. Praha 2000. ISBN 80-245-0054-X.
 • JIROUŠEK, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci. Skripta VŠE. Praha 1995. ISBN 80-7079-701-0.
 • RAUCH, J.: Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází. In: MAŘÍK, V. – ŠTĚPÁNKOVÁ, O. – LAŽANSKÝ, J. aj.: Umělá inteligence (6), Praha, Academia 2013, ISBN 978-80-200-2276-9, s. 348–391.
 • RAUCH, J. – ŠIMŮNEK, M.: Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. Praha, Oeconomica 2015. ISBN 978-80-245-2033-9.

2. Předmět SZZ Webové technologie (4IZ421 + 4IZ440 + 4IZ470)

 1. Zásady tvorby a zpracování informačních fondů (podstata informačního procesu, typologie dokumentů, informační analýza – identifikační, obsahová, indexování, selekční jazyky a jejich význam pro vyhledávání, vlivy globalizace a automatizace).
 2. Metody vyhledávání v automatizovaných informačních fondech (booleovský model, vektorový model, metody měření podobnosti).
 3. Klasifikování a shlukování informačních fondů (podstata procesů klasifikování a shlukování, podobnosti a rozdíly, metody automatizace, využitelnost výsledků).
 4. Základní problémy počítačového zpracování přirozeného jazyka (potřeba slovníků, implementace morfologické, syntaktické a sémantické analýzy, zpracování homonymie) a jejich vztah k automatizaci informačních systémů.
 5. Automatizace tvorby a využívání tezaurů v informačních systémech.
 6. Jazyk a datový model RDF, serializace RDF.
 7. Dotazovací jazyk SPARQL a jeho vyjadřovací možnosti.
 8. Struktura a způsob využívání slovníků pro propojená data (linked data), možnosti odvozování v jazyce RDFS.
 9. Principy linked data a způsoby vystavování dat v RDF na webu.
 10. Využívání propojených dat na webu v různých věcných oblastech (encyklopedická data, data veřejné správy, elektronické obchodování, podniková integrace, vyhledávače); sklízení sémantických dat z webu (WebDataCommons).
 11. Tvorba propojených dat (linked data) ze strukturovaných i nestrukturovaných dat, proces ETL pro linked data (extrakce, linkování atd.), tvorba aplikací nad propojenými daty.
 12. Předzpracování textových informací prostředky analýzy přirozeného jazyka (tokenizace, POS, koreference, syntaktická analýza, tezaurové transformace).
 13. Ruční tvorba extrakčních modelů – regulární výrazy a jazyk JAPE. Rozpoznávání a linkování pojmenovaných entit.
 14. Extrakce strukturovaných záznamů z textu: wrapperový (založený na DOM resp. rendering) a statistický (HMM, CRF) přístup. Evaluace extrakce informací.
 15. Extrakce relací z webu – doménově specifická (vzory Hearstové, DIPRE), otevřená extrakce (OpenIE, Watson).
 16. Dolování ze struktury webu (WSM): algoritmy PageRank a HITS. Využití personalizace při WSM. Globální webgraf.
 17. Dolování z uživatelského přístupu k webu (WUM). Analýza clickstreamů. Webová analytika v praxi.

Literatura:

 • CUNNINGHAM, H. et al.: Developing Language Processing Components with GATE Version 8. Online https://gate.ac.uk/sale/tao/. (Vybrané části.)
 • HEATH, T. – BIZER, C.: Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. 1st ed. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 1:1, 1–136. Morgan & Claypool 2011. Online http://linkeddatabook.com/editions/1.0/.
 • DuCHARME, B.: Learning SPARQL: Querying and Updating with SPARQL 1.1. O’Reilly 2011. ISBN 978-1-4493-7143-2.
 • LIU, B.: Web Data Mining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer 2011. ISBN 978-3-642-19459-7.
 • MAŘÍK, V. – ŠTĚPÁNKOVÁ, O. – LAŽANSKÝ, J.: Umělá inteligence (6), Academia 2013, ISBN 978-80-200-2276-9, kap. 1­–4 a 6.
 • PINKAS, O.: Zpracování informačních fondů: Sešit č. 1. 1. vyd. Praha, VŠE 2002. 206 s. ISBN 80-245-0447-2.
 • STROSSA, P.: Počítačové zpracování přirozeného jazyka. Praha, Oeconomica 2011. 316 s. ISBN 978-80-245-1777-3.
 • STROSSA, P.: Zpracování informačních fondů – sešit č. 2: Algoritmizace a automatizace zpracování textových informací. 2. vyd. Praha, VŠE 2000. 175 s. ISBN 80-245-0090-6.
 • Prezentace na http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html.