Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
4IQ – Inteligentní systémy

Inteligentní systémy jsou umělé systémy, schopné provádět vysoce komplexní úkoly
tak, že jejich vzorem jsou způsoby, jakými k těmto úkolům přistupují lidé na základě své inteligence.
Inteligentním systémům je vlastní zájem o problémy, k jejichž řešení člověk využívá
schopnosti obecně nazývané inteligencí. Inteligentní systémy založené na klasických expertních
systémech k řešení problému používají znalosti deklarativně vyjádřené ve znalostní bázi,
znalosti srozumitelné člověku, jak konstruktéru, tak i uživateli. Využívá-li inteligentní systém
k dosažení svého cíle neuronovou síť, pak „znalosti“ z oblasti zájmu jsou roztroušeny v parametrech
neuronové sítě a nikdo jim není schopen porozumět. Inteligentní chování může projevovat
také systém, jehož činnost je založena na vzájemné kooperaci velkého množství jednoduchých
„neinteligentních“ elementů; v tom případě se hovoří o distribuovaných inteligentních
systémech.
Inteligentní systémy nacházejí uplatnění v celé řadě oblastí; rychle se rozšiřuje i použití
inteligentních systémů v ekonomice: predikce vývoje směnných kurzů nebo kurzů akcií,
hodnocení bonity klienta banky, analýza marketingových studií, doporučení obchodní strategie
firmy, podpora auditu, nebo sledování podezřelých finančních transakcí.

Oblastí zájmu inteligentních systémů jsou také potencionální zdroje obrovského
množství znalostí, kterými jsou rozsáhlé datové sklady, kolekce textových dokumentů nebo
Internet. V této souvislosti se mluví o dobývání znalostí z databází (data mining), z textů (text
mining) a webu (web mining). Rozsáhlost sítě Internet vylučuje možnost důkladného prohledávání
této sítě jinými než automatickými metodami. Proto se v posledních letech pozornost
odborníků na umělou inteligenci zcela přirozeně obrátila na studování možnosti vytvořit prostředky
automatického vyhledávání relevantních informačních zdrojů v počítačových sítích.

Tvorbou inteligentních systémů pro tyto účely se v současné době zabývá řada výzkumných
pracovišť jak universitních, která jsou zapojena do mezinárodních výzkumných projektů –
Advanced Research Projects Agency (ARPA) a Message Understanding Conference (MUC),
tak i soukromých, jako například firma Microsoft.

Cílem vedlejší specializace „Inteligentní systémy“ je poskytnout studentům příležitost
seznámit se s těmito moderními a perspektivními metodami práce s daty a informacemi.