Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Zásady diplomové práce

Související stránky

Stručné zásady pro vypracování diplomové práce

Struktura diplomové práce
Jednotlivé části diplomové práce následují za sebou v tomto pořadí:

 1. Titulní list – obsahuje název fakulty a katedry, obor (hlavní specializaci), název práce, jméno studenta a vedoucího práce – viz vzor v příloze B na str. 83.
 2. Prohlášení o samostatném zpracování práce – samostatný list podle vzoru v příloze C na str. 84. Prohlášení musí být podepsáno.
 3. Poděkování – nepovinné.
 4. Obsah – úplný s čísly stran včetně příloh (možná úprava viz str. 33).
 5. Přehled použitých zkratek – nepovinné.
 6. Seznam tabulek – nepovinné, úprava analogická s obsahem.
 7. Seznam obrázků – nepovinné, úprava analogická s obsahem.
 8. Vlastní text práce.
 9. Seznam použité literatury – nutno dodržovat odpovídající normy a zvyklosti (viz kap. 8).
 10. Rejstřík – nepovinné.
 11. Výkladový slovník pojmů – nepovinné.
 12. Přílohy.

Zásady pro obsahovou náplň

 1. Úvod by měl obsahovat:
  • potřeba řešení daného tématu,
  • cíl práce, popř. formulace hypotéz,
  • struktura práce, charakteristika kapitol.
 2. Rozborová (teoretická) část může být tvořena jednou a více kapitolami, v nichž se dokládá současný stav poznání dané problematiky získaný studiem a rozborem pramenů. Tato část může končit shrnutím hlavních problémových okruhů, případně poukázáním na možné rozpory v teorii a praxi. Je nutné korektně zacházet s termíny. Každý důležitý termín, popř. zkratka, by měl být v místě prvního užití v práci definován.
 3. Praktická (aplikační) část prokazuje vlastní tvůrčí přístup diplomanta při řešení vybraného problému. Tato část sestává podle povahy problému z jedné a více kapitol. Řešení by mělo být založeno na syntéze poznatků o problematice na základě jejího pochopení. Je nutno uvést správnou a logickou argumentaci řešení a zvoleného postupu. Existují-li alternativní možnosti řešení, je účelné je zmínit společně s hodnocením, příp. konfrontovat se zvoleným řešením pro další postup v diplomové práci. Do textu je možno uvést schémata, grafy, tabulky, zdrojové programy, nebo různé diagramy v případě, jsou-li podstatné pro pochopení vlastního textu, jinak se uvádějí především v přílohách.
 4. Výsledky a zhodnocení řešení musí odůvodňovat vlastní přínos k řešené problematice, dále by pak mělo být uvedena míra dosažení stanovených záměrů. V případě negativních výsledků by měly být objasněny příčiny. Je třeba, aby v práci bylo jasně patrné, jaké výsledky ziskal studiem z jiných zdrojů a jaké vlastním intelektuálním úsilím a tvurčím přístupem.
 5. Závěrobsahuje konfrontaci cílů práce uvedených v Úvodu a výsledků řešení. V závěru je vhodné též zmínit přínos práce z hlediska teorie a praxe, je možno uvést předpokládané efekty po zavedení navrženého řešení. Do závěru je žádoucí dát zhodnocení celého průběhu řešení, tj. veškeré práce vynaložené na zpracování a řešení tématu. Závěr může nastínit další problémy, které přesahují rámec dané diplomové práce, ale jejichž řešení je hodno pozornosti.
 6. Použitá literatura musí obsahovat jen ty prameny, které diplomant skutečně použil při zpracování práce. Odkazy na jednotlivé prameny musí být uvedeny v souladu s normami o citacích.
 7. Přílohy mohou zahrnovat zdrojové výpisy programy, ukázky zpracování, ukázky dat, obsáhlejší tabulky apod., které byly podmínkou řešení nebo dokládají vlastní řešení. Přílohy mohou být v případě nutnosti uloženy na paměťovém médiu (disketa, CD).

Formální náležitosti odevzdání

 1. Vazba práce
  Práce musí být svázána do tuhých nebo polotuhých desek. Vazba práce musí zaručit, že do ní nebudou dodatečně přidávány ani z ní nebudou vyjímány listy. Proto není přípustná rychlovazba nebo kroužková vazba.
 2. Dodatky k práci
  Různé dodatky, jako jsou např. výpisy programů, ukázkové soubory dat, diagramy, obrázky apod., pokud nejsou přímou součástí textu, je vhodné připojit na konec práce. Materiály, které nelze svázat jako součást diplomové práce (diskety, CD), je možno vložit pod přidržovací pásku nebo kapsu připevněnou na vnitřní stranu zadní desky.
 3. Exempláře
  Diplomová práce se odevzdává ve dvou exemplářích v termínu stanoveném katedrou. Jeden z odevzdaných výtisků bude studentovi vrácen.
 4. Termín odevzdání
  Termín odevzdávání diplomových prací stanovuje katedra s ohledem na termíny konání státních závěrečných zkoušek. Obvykle je nutno práci odevzdat nejpozději 4–5 týdnů před termínem obhajoby práce. O přesných termínech je nutno se informovat v předstihu na katedře.
 5. Posudky
  Vedoucí práce společně s určeným oponentem vypracují a doručí posudky na odevzdanou práci v takovém termínu, aby se student mohl s nimi seznámit nejpozději tři dny před obhajobou práce.

Podrobný popis zásad pro vypracování diplomové práce najdete v PDF dokumentu Úprava diplomové práce.