Informační média a služby (IMES)

Charakteristika programu

Studijní program Informační média a služby je určen pro výchovu odborníků schopných vykonávat odborné činnosti a řešit konkrétní problémy informační praxe spjaté se všemi etapami životního cyklu informace. Důraz je kladen na získání praktických dovedností a zvládnutí technik práce s aktuálními informačními a komunikačními technologiemi.

Pojetí programu zohledňuje jeho profesní zaměření a staví na poznatcích o evropských trendech a přístupech. Studie EURASHE, evropské reprezentace profesně zaměřených vysokoškolských institucí (terciárního vzdělávání) mapující současný profil a charakteristiky profesně zaměřeného vysokoškolského studia zdůrazňuje, že tyto programy: jsou charakterizovány silným důrazem na praktické využití vzdělání; ve svém obsahu kladou důraz na praktické aspekty a prvky vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí.

Program je vhodný pro systematicky a strukturovaně uvažující studenty, kteří preferují úzké sepětí teoretických poznatků spojené se získáváním praktických dovedností a cílenou profesní přípravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce.

Jádrem programu jsou znalosti tohoto zaměření: definovat základní typy a specifika sociálních a vědeckých informací, informačních služeb, médií, informačních zdrojů a dokumentů; charakterizovat společenský a ekonomický kontext a legislativní a standardizační rámec současných informačních systémů a služeb; popsat a charakterizovat klíčové procesy v informačních, konzultačních a paměťových institucích; vysvětlit základní matematicko-statistické metody zpracování sociálních a ekonomických jevů a dat; vysvětlit základní přístupy v současné ekonomice včetně principů jejího fungování; charakterizovat zásady návrhu, zavádění, integrace a správy informačních a komunikačních systémů a služeb; vysvětlit a popsat principy architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů; popsat formáty a struktury elektronických médií, dokumentů a záznamů; specifikovat procesy správy informačních kolekcí (akvizice, evidence, zpracování, ukládání, ochrana); objasnit principy obsahové analýzy a zpracování informačních zdrojů (tvorba metadat, klasifikace a indexace); vysvětlit strategie a techniky vyhledávání informací v profesionálních elektronických i tradičních informačních zdrojích; popsat strukturu a funkčnost softwaru pro správu kolekcí dokumentů (AKS/ILS, DMS, CMS) a vyhodnotit jejich použitelnost pro konkrétní oblast použití; vyjmenovat principy a techniky veřejné prezentace své práce jak v rámci organizace, tak i vůči klientům a odborné i laické veřejnosti; definovat principy a specifika managementu a marketingu v oblasti informačních služeb; popsat principy týmové práce v oblasti informačních služeb a charakterizovat možné metody vedení týmového útvaru; charakterizovat metody analýzy uživatelského chování a potřeb, specifikace požadavků uživatelů na informační systém, jeho části nebo informační služby; popsat hlavní zásady elektronické komunikace s klienty.

Kromě povinných předmětů si studenti vybírají i ze skupiny předmětů oborově volitelných a sami si tak své odborné zaměření směrují do jednotlivých oblastí.

Samozřejmostí je možnost studovat některé předměty v angličtině.

Profil absolventa

Studenti získají znalosti a dovednosti pro zvládnutí odborných a nižších manažerských funkcí ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat.

Absolventi programu se uplatní v pracovních pozicích: specialistů informačních služeb, analytiků informací (médií), správců informačních zdrojů, správců elektronického obsahu.