Profil katedry

KIZI patří ke katedrám, které zabezpečují na VŠE výuku oboru Aplikovaná informatika. Tento obor je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační i komunikační systémy na podporu řídících a poznávacích činností.

Ve srovnání s ostatními dvěma informatickými katedrami FIS VŠE se KIZI, spíše než na problémy řízení ICT a „manažerské informatiky“ jako takové, ve zvýšené míře orientuje na technologičtější pojetí „aplikované informatiky“, tj. jako tzv. computer science a softwarového inženýrství aplikovaných na praktické problémy ekonomického a manažerského charakteru. Specifickými oblastmi zájmu, reflektovanými i v názvu hlavní specializace magisterského studia, jsou znalostní, informační a webové inženýrství. Většina bakalářských, diplomových i disertačních prací zahrnuje vývoj prototypových softwarových aplikací, tvorbu datových modelů, a/nebo reálné experimenty, zaměřené do těchto oblastí.

Velký důraz je na KIZI kladen na propojení pedagogické činnosti s vědeckými projekty. V oblasti mezinárodní vědecké spolupráce KIZI zaujímá přední postavení v rámci celé VŠE a může se srovnávat i s nejuznávanějšími informatickými katedrami na špičkových tuzemských univerzitách: od roku 2000 bylo/je na KIZI řešeno 12 mezinárodních projektů „nejvyšší kategorie“ (vesměs rámcové programy EU) s úhrnným rozpočtem pro katedru přes 2 miliony EUR. Naprosté většiny těchto projektů se aktivně zúčastnili i studenti doktorského a magisterského stupně studia. Podrobnější informace o jednotlivých projektech je zde na webu v sekci Věda a výzkum.