Vedlejší specializace: Datové inženýrství (4DI)

Garant: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Specializace představuje základní metody týkající se zpracování dat s cílem porozumět procesům, které data generují. Důraz je kladen i na seznámení s aktuálními výzkumnými trendy. Specializace poskytuje ucelený soubor znalostí a dovedností umožňující široké uplatnění v praxi. Je vhodná zejména pro studenty statistických oborů, kterým významně rozšíří možnosti uplatnění v analytických odděleních firem a institucí.

Absolventi získají znalosti a dovednosti, které jim umožní:

  • aplikovat metody data mining pro řešení typických praktických problémů
  • aplikovat metody business intelligence a competitive intelligence
  • připravovat pro analýzy data uchovávaná v databázích nebo vystavená na webu
  • prezentovat výsledky analýz ve formě vhodné pro manažerské rozhodování
  • aplikovat metody řízení datové kvality
  • orientovat se v aktuálních trendech výzkumu v oblasti data mining.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů studijního programu Aplikovaná informatika (tedy oborů Znalostní technologie, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika a Informační management). Zájemcům je doporučeno předem absolvovat volitelný předmět bakalářského studia 4IZ260 – Úvod do dobývání znalostí z databází.

Kapacita

neomezena