Znalostní a webové technologie (ZWT)

Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Jednou z hlavních specializací (HS) navazujícího studia magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika je obor Znalostní a webové technologie.

Absolventi oboru Znalostní a webové technologie získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů (firemních databází, informačních systémů, webů), tj. předzpracování dat různého charakteru, analýzy, modelování, klasifikace, predikce a interpretace a následné prezentace získaných znalostí. Absolventi budou pak schopni navrhovat, přizpůsobovat, integrovat a realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů. Teoretická témata otevírají absolventům oboru možnost účastnit se zajímavých výzkumných projektů a dále samostatně vědecky pracovat.

Podmínky přijetí ke studiu oboru

Absolventi bakalářských oborů  jsou přijímáni do studia specializace na základě přijímací zkoušky.

Charakteristika oboru

Obor je vhodný pro analyticky uvažující studenty, kteří by si rádi prohloubili své znalosti a dovednosti související se zpracováním potenciálně rozsáhlých dat (strukturovaných i nestrukturovaných). Kromě povinných předmětů si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných a sami si tak své odborné zaměření směrovat do jednotlivých oblastí (profilů budoucí profese absolventa).Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešenou problematiku, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Některé předměty jsou vyučovány výhradně odborníky z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny je samozřejmostí, že některé předměty jsou přednášeny v anglickém jazyce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Znalostní a webové technologie má osvojeny metody a dovednosti tak, aby byl schopen: vysvětlit a posoudit možnost použití různých algoritmů pro data mining v kontextu daného případu, vysvětlit a ohodnotit výsledky získané použitím data miningu; posoudit vhodnost a použitelnost inteligentních přístupů pro řešení reálných problémů; charakterizovat možnosti nasazení sémantických technologií v dané aplikační oblasti; aplikovat vybrané algoritmy kódování, konstrukce rozhodovacích stromů a inference v logických systémech a sítích a sledovat vývoj metod v těchto oblastech; identifikovat hlavní problémy zpracování textových informací v automatizovaném informačním systému a posoudit možnosti jejich řešení; navrhovat aplikace nad propojenými sémantickými daty na WWW, včetně vytváření ontologických modelů pro taková data, a transformovat běžné datové zdroje na sémantická data; formulovat a řešit úlohy dobývání znalostí z databází pro reálná data, která mohou pocházet jak z homogenních, tak z heterogenních datových struktur; aplikovat metody reprezentace a zpracování znalostí při vývoji softwarových systémů apod.

Absolventi oboru naleznou uplatnění ve větších i menších firmách jako specialisté v oblasti datových analýz (Business Intelligence), např. v získávání nových znalostí z dat specifických pro daný obor, které pak vedení firmy použije při rozhodování a tvorbě nových strategií. Absolventi jsou důležitou součástí analytických týmů velkých firem, ale stejně tak se mohou uplatnit v institucích veřejné správy. Mohou nabízet softwarové řešení ušité na míru konkrétní firmě nebo jen služby v oblasti data miningu. Absolventi nejsou odkázáni na český trh, ale mohou najít uplatnění celosvětově.

Povinné předměty v kombinaci s předměty oborově volitelnými dává možnost těchto odborných profilů:

  • Inteligentní systémy – vyjma povinných předmětů předpokládá také 4IZ524, 4IZ617, 4IZ561, 4IZ525, 4EK415.
  • Znalostní a ontologické inženýrství – k povinným předmětům ještě 4IT430, 4IZ617, 5FI430.
  • Zpracování textů a webu – nad rámec povinných předmětů také 4IZ520, 4IZ538, 4SA220, 4IZ601, 4IZ602.
  • Data mining – k povinným předmětům navíc 4IZ560, 4IZ562, 4ST303, 4ST431, 4ST512.

Studijní plán

Pro konkrétního studenta je platný studijní plán, který platí v době jeho nástupu do studia. Pokud katedra připraví nový předmět (týká se předmětů oborově volitelných) bývá zařazen i do starších studijních plánů, aby si jej mohli zapsat i studenti, kteří již obor studují. Změny v počtech kreditů ve skupinách atd. se zpětně nemění.Aktuální studijní plány jsou k dispozici jednak v InSISu, jednak na fakultní webové stránce.

Ukončení studia

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:

  • státní zkouškou ze studijního oboru Informační systémy a technologie,
  • obhajobou kvalifikační práce,
  • státní zkouškou z vedlejší specializace.

Okruhy otázek i veškeré informace týkající se diplomových prací naleznete na Intranetu FIS.