Znalostní a webové technologie (ZWT)

Magisterský stupeň studia zahrnuje studium magisterského programu a vedlejší specializace. Jedním z programů navazujícího studia magisterského studia  je program Znalostní a webové technologie.

Programu Znalostní a webové technologie poskytuje kombinaci pokročilých znalostí v oblasti datových věd, znalostních technologií, umělé inteligence a webového inženýrství. V detailnějším rozlišení je zahrnuta zejména problematika:

 • strojového učení, včetně hlubokého učení (deep learning) s využitím neuronových sítí, posilovaného učení, ale i učení v pravidlových systémech,
 • znalostních grafů (jako jsou např. Wikidata), grafových databází (např. Neo4J), propojených otevřených dat na webu ve formátu RDF,
 • zpracování přirozeného jazyka a jazykových modelů,
 • vývoje webových aplikací ve frameworcích,
 • využití logiky při vývoji aplikací: programování v jazyce Prolog, odvozování nad datovými slovníky sémantického webu.

Řešené diplomové práce se mohou zaměřit do kterékoli dílčí oblasti, a mohou být odvozeny jak z praktického tématu, souvisícího s mimoškolním zaměstnáním studenta v průmyslu, tak na druhé straně i z výzkumného tématu, kterému se student může věnovat v rámci finančně honorovaného zapojení do některého z vědeckých projektů katedry, často i ve spolupráci se zahraničními vědci.

 

Podmínky přijetí ke studiu programu

Absolventi bakalářských programů  jsou přijímáni do studia specializace na základě přijímací zkoušky.

Charakteristika programu

Program je vhodný pro analyticky uvažující studenty, kteří by si rádi prohloubili své znalosti a dovednosti související se zpracováním potenciálně rozsáhlých dat (strukturovaných i nestrukturovaných). Kromě povinných předmětů si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných a sami si tak své odborné zaměření směrovat do jednotlivých oblastí (profilů budoucí profese absolventa).Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešenou problematiku, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Některé předměty jsou vyučovány výhradně odborníky z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny je samozřejmostí, že některé předměty jsou přednášeny v anglickém jazyce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Znalostní a webové technologie má osvojeny metody a dovednosti tak, aby byl schopen: vysvětlit a posoudit možnost použití různých algoritmů pro data mining v kontextu daného případu, vysvětlit a ohodnotit výsledky získané použitím data miningu; posoudit vhodnost a použitelnost inteligentních přístupů pro řešení reálných problémů; charakterizovat možnosti nasazení sémantických technologií v dané aplikační oblasti; aplikovat vybrané algoritmy kódování, konstrukce rozhodovacích stromů a inference v logických systémech a sítích a sledovat vývoj metod v těchto oblastech; identifikovat hlavní problémy zpracování textových informací v automatizovaném informačním systému a posoudit možnosti jejich řešení; navrhovat aplikace nad propojenými sémantickými daty na WWW, včetně vytváření ontologických modelů pro taková data, a transformovat běžné datové zdroje na sémantická data; formulovat a řešit úlohy dobývání znalostí z databází pro reálná data, která mohou pocházet jak z homogenních, tak z heterogenních datových struktur; aplikovat metody reprezentace a zpracování znalostí při vývoji softwarových systémů apod.

Absolventi programu naleznou uplatnění ve větších i menších firmách jako specialisté v oblasti datových analýz (Business Intelligence), např. v získávání nových znalostí z dat specifických pro daný obor, které pak vedení firmy použije při rozhodování a tvorbě nových strategií. Absolventi jsou důležitou součástí analytických týmů velkých firem, ale stejně tak se mohou uplatnit v institucích veřejné správy. Mohou nabízet softwarové řešení ušité na míru konkrétní firmě nebo jen služby v oblasti data miningu. Absolventi nejsou odkázáni na český trh, ale mohou najít uplatnění celosvětově.

Povinné předměty v kombinaci s předměty oborově volitelnými dává možnost těchto odborných profilů:

 • Zaměření 1 – datový analytik
  • Datová analytika s důrazem na pokročilé, vysoce automatizované a škálovatelné metody, včetně analýzy nestrukturovaných dat.
  • Předměty: Umělá inteligence I, Umělá inteligence II, Automatizace zpracování textů, Dobývání znalostí z databází, Web mining, Pokročilé DZD, Linked data na webu, Data mining v cloudu, Data Science v Pythonu a jazyku R, Praktika z UI, Umělé neuronové sítě, Data mining – praktické aplikace, Řízení datové kvality.
 • Zaměření 2 – webový inženýr
  • Návrh pokročilých webových aplikací a webových datových zdrojů; analýza dat pomocí webových analytických nástrojů; analýza dat získaných z webu.
  • Předměty: Umělá inteligence I, Umělá inteligence II, Automatizace zpracování textů, Dobývání znalostí z databází, Web mining, Pokročilé DZD, Linked data na webu, Webové aplikace, Webové technologie, Data mining v cloudu, Pokročilé webové aplikace v PHP, Data Science v Pythonu a jazyce R, Praktika z UI
 • Zaměření 3 – specialista na inteligentní systémy
  • Technologie umělé inteligence, zahrnující jak v současnosti v praxi převládající techniky strojového učení, tak i další reálně využitelné metody UI včetně symbolické a obecné UI.
  • Předměty: Umělá inteligence I, Umělá inteligence II, Automatizace zpracování textů, Dobývání znalostí z databází, Web mining, Pokročilé DZD, Linked data na webu, Data Science v Pythonu a jazyce R, Praktika z UI, Logika a teoretická informatika, Aplikovaná lingvistika, Umělé neuronové sítě, Logické programování

Studijní plán

Pro konkrétního studenta je platný studijní plán, který platí v době jeho nástupu do studia. Pokud katedra připraví nový předmět (týká se předmětů oborově volitelných) bývá zařazen i do starších studijních plánů, aby si jej mohli zapsat i studenti, kteří již program studují. Změny v počtech kreditů ve skupinách atd. se zpětně nemění.Aktuální studijní plány jsou k dispozici jednak v InSISu, jednak na fakultní webové stránce.

Ukončení studia

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:

 • státní zkouškou ze studijního programu Znalostní a webové technologie,
 • státní zkouškou z vedlejší specializace.

Okruhy otázek i veškeré informace týkající se diplomových prací naleznete na Intranetu FIS.