Doktorské studium

Doktorandi, kteří zpracovávají své disertační práce na KIZI, se zaměřuje na teoretické základy i praktické aplikace zajímavých a stále šířeji uplatňovaných znalostních technologií jako jsou dobývání znalostí z databází, tvorba inteligentních systémů, sémantický web nebo dolování z textů. Jednotlivé doktorské práce se mohou týkat jak teoretických základů metod znalostního inženýrství či vývoje nových metod tak i tvůrčích aplikací známých metod v reálném prostředí.

Doktorské studium je ve většině případů realizováno v přímé návaznosti na mezinárodní i tuzemské výzkumné projekty katedry, je spojeno s prestižními publikacemi a cestami na konference i s pobyty na zahraničních partnerských pracovištích. Jeho výsledky se také často promítají do výuky stávajících i návrhu nových předmětů.
Úspěšně ukončené doktorské studium otvírá absolventovi jak volbu další vědecké dráhy, tak i možnost uplatnění v praxi např. v roli datového analytika nebo znalostního manažera se širokým přehledem v oblasti nastupujících znalostních technologií.

Pro zájemce o studium je k dispozici přehled tématických okruhů disertačních prací vypsaných školiteli KIZI. Přehled plánovaných i nedávno proběhlé obhajob (jak finálních prací, tak i průběžných verzí – tzv. obhajoby projektů a malé obhajoby) je zde.