Vydána kniha Mechanizing Hypothesis Formation – Principles and Case Studies

Čerstvě vydaná kniha s názvem Mechanizing Hypothesis Formation – Principles and Case Studies se zabývá problematikou automatické tvorby hypotéz, která je předmětem dlouholetého výzkumu na Katedře znalostního inženýrství. Jedním z výstupů tohoto výzkumu je systém softwarový systém pro data mining LISp-Miner, který obsahuje například zobecněná asociační pravidla, analýzu pomocí histogramů, akční pravidla nebo vztahy vyjádřené pomocí kontingenčních tabulek.

Kniha obsahuje stručný přehled logiky objevování, celkově je ale zaměřena prakticky a uvádí desítky příkladů aplikací systému LISp-Miner pro řešení reálných problémů týkajících se dobývání znalostí z databází a business intelligence. Krom toho jsou shrnuty nejnovější výsledky výzkumu prováděného na Fakultě informatiky a statistiky týkající se využívání doménové znalostí při dobývání znalostí z databází. Jsou také prezentovány první výsledky týkající se transformace částí systému LISp-Miner do jazyka Python.

Vydána kniha Mechanizing Hypothesis Formation – Principles and Case Studies