Vedlejší specializace: Datové inženýrství (4DI) – platné pro přijímání do šk. roku 2018/19

Garant: prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

K čemu mi bude tato vedlejší specializace?

Specializace představuje základní metody týkající se zpracování dat s cílem porozumět procesům, které data generují. Důraz je kladen i na seznámení s aktuálními výzkumnými trendy. Specializace poskytuje ucelený soubor znalostí a dovedností umožňující široké uplatnění v praxi. Je vhodná zejména pro studenty statistických oborů, kterým významně rozšíří možnosti uplatnění v analytických odděleních firem a institucí. Absolventi získají znalosti a dovednosti, které jim umožní:

 • aplikovat metody data mining pro řešení typických praktických problémů
 • aplikovat metody business intelligence a competitive intelligence
 • připravovat pro analýzy data uchovávaná v databázích nebo vystavená na webu
 • prezentovat výsledky analýz ve formě vhodné pro manažerské rozhodování
 • aplikovat metody řízení datové kvality
 • orientovat se v aktuálních trendech výzkumu v oblasti data mining.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů studijního programu Aplikovaná informatika (tedy oborů Znalostní a webové technologie, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika a Informační management). Zájemcům je doporučeno předem absolvovat volitelný předmět bakalářského studia 4IZ260 – Úvod do dobývání znalostí z databází.Kapacita není omezena.

Studijní plán

Povinné předměty – 18 ECTS kr.
4IT218 Databáze * 6 ECTS
4IZ450 Dobývání znalostí z databází ** 6 ECTS
4IZ460 Pokročilé přístupy k DZD 6 ECTS

* Pokud byl předmět absolvován v rámci bakalářského studia, je nutné jej po dohodě s garantem specializace nahradit jiným předmětem ze skupiny volitelných.

** Předmět je zaměnitelný s 4IZ451 Dobývání znalostí z databází (v angličtině).

Volitelné předměty – 12 ECTS kr.
4IT436 Business Intelligence 6 ECTS
4IT550 Competitive Intelligence 3 ECTS
4IZ560 Data mining – praktické aplikace 3 ECTS
4IZ470 Dolování znalostí z webu 6 ECTS
4IZ552 Elektronická sazba a publikování 3 ECTS
4IZ566 Programovací jazyky pro data science – Python a R * 6 ECTS
4IT101 Programování v Javě 7 ECTS
4IZ440 Propojená data na webu 6 ECTS
4IZ562 Řízení datové kvality 6 ECTS
4MM405 Statistické metody pro analýzu dat z databází 6 ECTS
4IZ570 Trendy ve znalostních technologiích (anglicky) 3 ECTS
4MM451 Výpočetní metody a analýza dat (v angličtině) 6 ECTS
4IT449 Vývoj aplikací na platformě .NET 6 ECTS

* Předmět je zaměnitelný s 4IZ465 Programovací jazyky pro data science – Python a R (v angličtině).

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy otázek (pokrývají povinné předměty):

 1. Návrh databáze
 2. Personální zajištění správy dat
 3. Databázové systémy
 4. Výkonnost a optimalizace v databázovém prostředí
 5. Proces a úlohy dobývání znalostí
 6. Metody a algoritmy dobývání znalostí
 7. Způsoby hodnocení modelů získaných metodami dobývání znalostí
 8. Metody předzpracování dat pro algoritmy dobývání znalostí
 9. Dobývání znalostí z textů a webu
 10. Metoda GUHA
 11. Observační kalkuly

Literatura:

 • BERKA, P.: Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. 366 s. ISBN 80-200-1062-9.
 • BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • CHLAPEK, D. – ŘEPA. V. – STANOVSKÁ, I: Analýza a návrh informačních systémů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1782-7.
 • POKORNÝ, J. — VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.
 • RAUCH, Jan. Metoda GUHA a dobývání znalostí z databází. In: MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří, aj. Umělá inteligence 6. Praha : Academia, 2013, s. 348-391. 490 s. ISBN 978-80-200-2276-9.
 • RAUCH, Jan, ŠIMŮNEK, Milan. Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2014. 462 s. ISBN 978-80-245-2033-9.
 • ŠIMŮNEK, Milan. Systém LISp-Miner, akademický systém pro dobývání znalostí z databází, historie vývoje a popis ovládání. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. 106 s. ISBN 978-80-245-1699-8.

Termíny státní závěrečné zkoušky

Aby se student mohl přihlásit na konkrétní termín státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace, musí si zapsat kurz odpovídající státní závěrečné zkoušce: 4DI Státní zkouška z vedlejší specializace (dílčí státní zkouška):
 • Zápis je nutné provést nejpozději do konce 12. týdne výukové části semestru.
 • Do konce 13. týdne se objeví v systému InSIS konkrétní termíny, na které je možno se přihlašovat. Termíny jsou obvykle umisťovány do posledních dvou týdnů zkouškového období daného semestru.
 • SZZ lze skládat pouze tehdy, pokud má student splněny kredity ve struktuře podle studijního plánu, a to nejpozději 2 pracovní dny před termínem státní závěrečné zkoušky.